Etiska regler

Förbundet

Förbundets namn är Svenska Hundmassörers Yrkesförbund och är en ideell förening vars syfte är att samla diplomerade hundmassörer och vara ett forum som anordnar fortbildning åt medlemmarna samt verka för spridning och information om hundmassage.

Etiska regler för medlemmar

En yrkesverksam massör, medlem i förbundet, förbinder sig att iakttaga följande etiska regler och att inte deltaga i verksamhet där han/hon saknar frihet att handla efter dessa:

  • Massören skall uppträda seriöst och välvårdat i kontakt med hundägare under hundmassagebehandling.
  • Massören får under inga omständigheter utsätta hunden för lidande under behandling. Detta innebär även att behandling som syftar till att mjuka upp muskulatur måste avbrytas om den innebär obehag för hunden - en mjukare massage måste istället användas för att kunna komma åt det djupare problemet i muskeln. Detta givet att det är ett muskulärt problem, annars gäller att hundägaren skall rekommenderas att ta kontakt med veterinär.
  • Massör får ej ställa diagnos på hunden - detta görs av veterinär.
  • Journal skall föras vid varje massagetillfälle.
  • Massören skall respektera varje individs problematik och inte föra informationen vidare till andra hundägare.
  • Massören har skyldighet att informera om hundens problembild till hundägaren och även ge råd om träningen.
  • Massörens marknadsföring skall vara saklig och sanningsenlig. Den får varken till form eller till innehåll vara sådan att den kan misskreditera andra massörer. Massören får inte heller framställa sig själv som skickligare än sina kollegor.

Logga in


Glömt bort ditt lösenord?