Förbundets stadgar

Namn / Syfte

Förbundets namn är Svenska Hundmassörers Yrkesförbund och är en ideell förening vars syfte är att samla diplomerade hundmassörer och vara ett forum som anordnar fortbildning åt medlemmarna samt verka för spridning och information om hundmassage.

Medlemskap

Medlemskapet gäller för hundmassörer som är utbildade och diplomerade vid Axelssons Animal Massage School samt utbildade hundmassörer med diplom från likvärdig utbildning. För att få inträde skickas ansökan till styrelsen med kopia av diplom där kursinnehåll tydligt framgår. Innan medlemskap godkänns måste sökande skriva under en försäkran att alltid följa förbundets stadgar och etiska regler. För yrkesverksam massör krävs också kopia på ansvarsförsäkring. De hundmassörer som inte är utbildade vid Axelssons Animal Massage School eller annan likvärdig utbildare i Sverige skall för att få tillträda förbundet genomgå ett praktiskt och teoretiskt prov som utförs i förbundets regi.

Medlemmar i Svenska Hundmassörers Yrkesförbund ska ha följande kunskaper:

  • Kunna ge en fullständig helkroppsmassage med stresspunktsbehandling och stretching till hund
  • Ha grundläggande kunskaper i hundens muskelanatomi och fysiologi
  • Ha grundläggande kunskaper i hundens skelett och ledlära
  • Ha grundläggande kunskaper i biomekanik
  • Ha grundläggande kunskaper i palpation och utvärdering på hund
  • Ha grundläggande kunskaper i träningslära

Medlem förbinder sig att följa förbundets etiska regler och att som yrkesverksam vara ansvarsförsäkrad. Yrkesverksam är den som under året ger behandling mot betalning. Medlem som inte följer förbundets stadgar och etiska regler eller inte betalat fastställd medlemsavgift kan uteslutas liksom medlem som skadar förbundet. I frågor om medlemskap beslutar styrelsen.

Medlemsavgift

Medlemsavgift är för närvarande 300 kr.

Möten

Varje år skall ett årsmöte hållas i maj. Årsmötets tidpunkt ska finnas på hemsidan två månader innan detta och kallelse skickas ut till medlemmarna senast tre veckor innan årsmötet. Varje medlem äger yttrande- och rösträtt vid årsmöte och allmänt möte. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, dock inte vid personval då lottning används. Varje medlem äger även motionsrätt till årsmöte. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet. Ordinarie ledamot som avgår under sin mandatperiod ersätts i första hand av annan ledamot som är villig att överta posten. Är detta inte möjligt lämnas posten vakant. Styrelsen skall efter räkenskapsårets slut avge en verksamhetsberättelse som bifogas kallelse till årsmötet.

Räkenskap och Revision

Förbundets räkenskaper och verksamhet skall kontrolleras av två revisorer vilka skall få tillfälle att ta del av förbundet utfärdade dokument samt avge revisionsberättelse till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet. Räkenskapsåret är 1/1 – 31/12. Första året blir ett förlängt år, från juni 2006 till december 2007.
Ordförande och kassör äger var för sig rätt att teckna förbundets firma.

Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra förlänande möten, varav ett måste vara årsmöte. Minst fyra veckor skall förflyta mellan dessa möten. För beslut krävs 2/3 majoritet.

Förbundets upplösande

Förbundet upplöses automatiskt när styrelse inte kan bildas eller genom beslut på två på varandra följande möten varav ett måste vara årsmöte. Minst fyra veckor skall förflyta mellan dessa möten. För beslut krävs 2/3 majoritet. Vid upplösning sker följande: Förbundets ekonomiska tillgångar fördelas enligt beslut från förbundets sista möte.

Logga in


Glömt bort ditt lösenord?